Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser

Alphatrad Denmark, repræsentant for

Alphatrad Germany GmbH

Lebacher Strasse 4, D - 66113 Saarbrücken

Gratis henvendelse i Tyskland på:

Telefon: 0 800 101 43 63

Telefax: 0 800 101 43 64

Fra udlandet:

Telefon: +49 681 99 63 825

Telefax: +49 681 99 63 828

E-mail: germany@alphatrad.de

 

 

§1 Gyldighedsperiode

 1. Følgende generelle vilkår og betingelser gælder udelukkende for alle nuværende og fremtidige forretningsforbindelser med vores kunder. Disse træder i kraft ved indgåelsen af kontrakten. Vilkår og betingelserne gælder også for alle fremtidige forretningsforbindelser, også selvom de ikke udtrykkeligt er aftalt igen. Afvigende, modstridende eller supplerende generelle vilkår og betingelser for den kontraktmæssige partner bliver ikke en del af kontrakten, selvom ALPHATRAD er opmærksom på dem, også selvom ALPHATRAD ikke udtrykkeligt modsætter sig dem.
 2. Forbrugere i henhold til vilkårene og betingelserne er fysiske personer, som der er indgået et forretningsforhold med, uden at en kommerciel eller uafhængig erhvervsaktivitet kan tilskrives dem.
 3. Erhvervsdrivende, i betydningen af betingelserne, er fysiske eller juridiske personer eller partnerskaber med juridisk person, med hvem der er indgået et forretningsforhold, som handler i udøvelsen af en kommerciel eller uafhængig erhvervsaktivitet.
 4. Kunder i forhold til betingelserne er både forbrugere og erhvervsdrivende.

 

§2 Indgåelse af kontrakt og gennemførelse

 1. Alle ordretilbud skal kun sendes skriftligt via e-mail, fax eller post og kun til den adresse, der er angivet af ALPHATRAD.
 2. Ordren skal indeholde oplysninger om specialområdet, udførelsesanmodninger, udpegning af en kontaktperson til kunden samt alle andre nødvendigt oplysninger, for at ordren kan behandles korrekt.
 3. Ordren accepteres lovligt, når ALPHATRAD skriftligt bekræfter accept af ordren til kunden, enten via e-mail, fax eller per post.
 4. Subsidiære aftaler er kun effektive, hvis de er bekræftet skriftligt.
 5. Kunden er forpligtet til at sende de tekster der skal bearbejdes i typeskrevet eller trykt form. Enhver anden form er udelukket.
 6. Kunden skal vedlægge nyttige referencedokumenter og/eller illustrationer eller planer for tekniske tekster, der gør det muligt at forstå de tekniske tekster.
 7. I tilfælde af formelle eller faktuelle vanskeligheder med at opnå en forståelse for det nødvendige grundlag for at kunne behandle ordren, forpligter kunden sig til at give ALPHATRAD hjælp og oplysninger fra den udpegede kontaktperson, hvilket vil gøre det muligt at behandle ordren korrekt.

 

§3 Brugsret

Ved bestilling forsikrer kunden udtrykkeligt, at han har ret til alle ophavsret og/eller andre brugsrettigheder, der er nødvendige for at behandle ordren. Ved bestilling overfører kunden også alle nødvendige rettigheder i det nødvendige omfang til ALPHATRAD. Kunden frigiver ALPHATRAD fra alle krav fra tredjepart, inklusive afholdte juridiske omkostninger.

 

§4 Leveringsbetingelser

Leveringstiderne i tilbuddet og i ordrebekræftelsen er ikke bindende. I tilfælde af vanskeligheder med at forstå de fremsendte dokumenter, forlænges leveringstiden med den tid der kræves til konsultation med kontaktpersonen, og til afklaring af forespørgslerne. Leveringsdatoen anses for at være opfyldt, hvis den færdige ordre blev sendt i tide, så den skulle have været modtaget af kunden til tiden under hensyntagen til de sædvanlige transittider for den respektive forsendelsestype. ALPHATRAD er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af force majeure eller af grunde, som ALPHATRAD ikke er ansvarlig for.

 

§5 Betalingsbetingelser

 1. Priserne er nettopriser plus den gældende moms. Beregningsenheden for oversættelser er standardprisen.
 2. Der ydes ingen rabat, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 3. Virksomheden forpligter sig til at betale fakturaen for det udførte arbejde inden for 14 dage efter modtagelsen. Efter denne periode har virksomheden misligeholdt deres betaling.
 4. Under forsinkelsen skal virksomheden betale renter på gælden, svarende til otte procent over basisrenten. ALPHATRAD forbeholder sig retten til at hæve og anvende en højere rente, i forbindelse med en manglende betaling.
 5. Forbrugerne forpligter sig til at betale fakturabeløbet på forhånd ved bankoverførsel efter modtagelse af ordrebekræftelsen af ALPHATRAD.
 6. Kunden har kun ret til at modregne et beløb, hvis hans modkrav er lovligt etableret eller er blevet anerkendt skriftligt af ALPHATRAD.
 7. Kunden kan kun udøve et tilbagebetalingskrav, hvis hans modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.
 8. I tilfælde af betalingsforsinkelse forbeholder ALPHATRAD sig retten til at afbryde udførelsen af igangværende arbejde

 

§6 Ejendomsforbehold

 1. I tilfælde af kontrakter med forbrugere forbliver de kontraktlige produkter ALPHATRAD's ejendom, indtil gebyrerne er betalt fuldt ud.
 2. I kontrakter med virksomheder bevarer ALPHATRAD ejerskabet af de kontraktlige produkter, indtil alle krav fra et løbende forretningsforhold er betalt fuldt ud.

 

§7 Garanti

 1. ALPHATRAD garanterer, at de kontraktlige produkter ikke indeholder mangler, hvilket også inkluderer manglen på garanterede egenskaber. Særlige udførelsesanmodninger skal være tydeligt identificeret af kunden i ordreangivelsen, og skal være bekræftet skriftligt af ALPHATRAD.
 2. I tilfælde af åbenlyse mangler, skal kunden skriftligt underrette om disse, senest to uger efter modtagelse af varen, ellers er garantikrav på grund af åbenlyse mangler udelukket. De juridiske bestemmelser i de tyske kommercielle bestemmelser, gælder for klager fra handlende.
 3. I tilfælde af en angivelse om mangler skal kunden give ALPHATRAD en rimelig periode, inden for hvilken ALPHATRAD har mulighed for gratis at udbedre den nævnte mangel. Hvis dette ikke sker, kan kunden anmode om en nedsættelse, eller annullere kontrakten.

 

§8 Hæftelse

 1. ALPHATRADs ansvar for skader i forhold til kunden, er begrænset til tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, uanset de juridiske grunde, bortset fra overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. I tilfælde af svag uagtsomhed hæfter ALPHATRAD kun i begrænset omfang for ordrens størrelse.
 2. De kontraktlige produkter er beregnet til kun at blive brugt af kunden. Hver gang det gengives til kommercielle, reklamemæssige eller andre formål, vil ansvaret ikke længere være gældende.
 3. ALPHATRAD er ikke ansvarlig for forstyrrelser i dataoverførsler, der opstår uden for deres eget ansvarsområde. ALPHATRAD er heller ikke ansvarlig for transmission af virus og skader forårsaget af dem, under hensyntagen til, at ALPHATRAD regelmæssigt kontrollerer deres software og filer af et passende antivirusprogram. ALPHATRAD er heller ikke ansvarlig for uautoriseret adgang fra tredjepart til kundedata, som ikke kunne forhindres på trods af passende tekniske forholdsregler.

 

§9 Annullering

 1. For områder med oversættelser, transkriptioner, layoutarbejde, korrekturlæsning og redigering, vil arbejde der allerede er udført blive opkrævet 100 % af ordreværdien, i tilfælde af, at en ordre tilbagekaldes af en virksomhed, af grunde, som ALPHATRAD ikke er ansvarlig for.
 2. I tilfælde af, at en kontrakt annulleres af en virksomhed, af årsager som ALPHATRAD ikke er ansvarlig for, opkræver ALPHATRAD inden for forretningsområderne telefontolkning og lydsporing, følgende kompensation:
 • Annullering op til fem dage før den aftalte leveringsdato: 50 % af ordrebeløbet
 • Annullering op til tre dage før den aftalte leveringsdato: 75 % af ordrebeløbet
 • Ved annulleringer senere end ovenstående, vil det fulde ordrebeløb blive opkrævet.
 1. For kontrakter, der er indgået uden for forretningslokaler og for fjernkontrakter, har forbrugeren ret til annullering i henhold til § 355. Fortrydelsesretten er 14 dage. Denne fortrydelsesret begynder ved kontraktens indgåelse, med mindre andet er aftalt. I henhold til §356 IV BGB udløber fortrydelsesretten i tilfælde af en kontrakt om levering af tjenester, hvis virksomheden har leveret tjenesten fuldstændigt, og først er begyndt at udføre tjenesten, efter at forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke, og samtidig har bekræftet sin viden om, at han mister sin ret til tilbagetrækning, hvis kontrakten er fuldt ud opfyldt af virksomheden.

 

§10 Fortrolighed

ALPHATRAD forpligter sig til at garantere fortroligheden af de oplysninger om kunden, der bliver kendt under forretningsforholdet og indholdet af de leverede dokumenter, og ikke at videregive eller stille sådanne oplysninger til rådighed for tredjepart i nogen form. Fortroligheden i denne paragraf, er underlagt ansvarsgrænserne i henhold til §8 i de generelle vilkår og betingelser.

 

§11 Bestemmelsesklausul

Hvis individuelle bestemmelser i kontrakten med kunden, herunder disse generelle vilkår og betingelser, er eller bliver helt eller delvis ineffektive, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Den helt eller delvis ineffektive regulering erstattes af en forordning, hvis virksomhedsmæssige anvendelse kommer så tæt som muligt på den ineffektive.

 

§12 Gældende lov, jurisdiktion

 1. Hvis kunden er en kommerciel enhed, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret, er den eksklusive jurisdiktion for alle tvister i forbindelse med kontrakten med kunden, eller disse generelle vilkår og betingelser ALPHATRAD Germany GmbHs hjemsted. Det samme er gældende, hvis kunden ikke har et generelt jurisdiktionsted i Tyskland. ALPHATRAD har også ret til at sagsøge ved kundens hjemsted.
 2. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning er gældende for alle forretningsforbindelser med kunder.